03.08.2016 tarih ve 6736 sayılı ?Bazı Alacakların YenidenYapılandırılmasına İlişkin Kanun? kabul edilerek 19.08.2016 tarihli ResmiGazete ?de yayımlandı. Nizip Ticaret Odası?ndan yapılan yazılı açıklamada, Odaya kayıtlıüyelerin Odaya olan aidat borçlarının da kanun kapsamına alındığı belirtildi. Bu çerçevede1- Anılan kanun 30.06.2016 tarihinden (bu tarih dahil) öncekialacakların tahsilini düzenlediğinden Ekim ayında ödenmesi gereken 2016 yılıaidatlarının 2 nci taksitleri kanun kapsamı dışında olduğu 2- Kanunun yürürlüğe girdiği tarih olan 19.08.2016 tarihinden öncekiborç asıllarını peşin ödemek isteyen üyelerin, en geç 31 Ekim 2016 tarihinekadar Odaya yazılı müracaat ederek başvuru yapmaları ve en geç 30 Kasım 2016tarihine kadar da aidat borçlarının ana paralarını tamamen ödemeleri durumundaödenmiş borç asıllarına isabet eden faiz, gecikme zammının affedileceğibelirtildi. 3- Taksitli ödeme yapmak isteyen üyelerin, 31 Ekim 2016 tarihine kadar Odaya yazılı müracaat etmelerinin şartolduğu, yapılan başvuru üzerine üyenin asıl aidat borçlarının azami 6 taksidekadar bölünebileceği, buna göre Birinci taksitin son ödeme günü: 30 Kasım 2016İkinci taksitin son ödeme günü: 31 Aralık 2016Üçüncü taksitin son ödeme günü: 31 Ocak 2017Dördüncü taksitin son ödeme günü: 28 Şubat 2017Beşinci taksitin son ödeme günü: 31 Mart 2017Altıncı taksitin son ödeme günü: 30 Nisan 2017 4- Taksitlendirmenin herhangi birinin öngörülen süre ve şekildeödenmemesi halinde, yapılandırma iptal edilerek aidat borcu eski halinegetirileceği, Üyeden o ana kadar yapılan tahsilâtların toplam borçtandüşülerek, kanun uyarınca günlük gecikme zammı tahakkuk ettirilmeye devamedileceği ve tek çekim ödemlerde kredi kartının geçerli olduğu belirtildi.