Email (varsa): ar_kaya@hotmail.com
Telefon: 0286 2128200 2122368

...................................................................................................