687 sayılıKHK ile yapılan düzenlemeler dahilinde "öğrenci etüt merkezi" ibaresive tanımı yürürlükten kaldırıldı. Öğrenci etüt merkezleri yerine "sosyaletkinlik merkezleri" ibaresi eklendi. Aynı zamanda gerekli şartlarısağlamayan öğrenci etüt merkezleri de kapatılacak. Peki öğrenci etüt merkezlerine zaman kapatılacak?5580sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu?nun geçici 5nci maddesine eklenen"Bu fıkranın yayımı tarihinde faaliyet gösterenlerden dönüşüm programınaalınan öğrenci etüt eğitim merkezleri hariç olmak üzere, halen faaliyette olanöğrenci etüt eğitim merkezleri, faaliyetlerine 1/7/2017 tarihine kadar devamedebilirler. En geç 29/7/2017 tarihine kadar bu Kanunun 2 nci maddesininbirinci fıkrasının (c), (g), (h), (i), (k), (o) ve (ö) bentlerinde tanımlananözel öğretim kurumlarından birinin gerektirdiği şartlara uygun halegetirilmeyen ve kurum açma izni buna göre düzenlenmeyen öğrenci etüt eğitimmerkezleri hakkında sürekli kapatma işlemi uygulanır. Bu fıkranın uygulanmasınailişkin hususlar Bakanlıkça çıkarılan yönetmelikle düzenlenir."ifadeleriyle birlikte öğrenci etüt merkezlerine kapatılma kararı çıkartıldı.ÖĞRENCİ ETÜT MERKEZLERİ NE ZAMAN KAPATILACAK?Böylece dönüşümprogramı kapsamına alınan öğrenci etüt merkezli hariç, faaliyette olan öğrencietüt merkezleri 1 Temmuz 2017 tarihine kadar açık kalacak. En geç 29 Temmuz2017 tarihine kadar kanunda yer alan özel eğitim kurumlarında bulunması gerekenşartlara sahip olmayan ve kurum açma izni düzenlemeyen öğrenci etütmerkezleri hakkında kapatılma işlemi uygulanacak.SOSYAL ETKİNLİK MERKEZLERİ GELİYORKHK?da öğrencietüt merkezlerinin yerine gelen sosyal etkinlik merkezi de "İl millîeğitim müdürlükleri ile belediyeler arasında yapılan ve Bakanlıkça onaylananortak işbirliği protokolleri çerçevesinde, Bakanlığın verdiği işyeri açma veçalışma ruhsatı ile belediyelerce açılan ve işletilen, ilköğretim ve/veyaortaöğretim öğrencilerinin ödev ve projelerine ilişkin araştırmalar yaptığı,öğrencilerin ilgi, istek ve yetenekleri doğrultusunda sosyal, kültürel,sanatsal ve sportif faaliyetlerin yürütüldüğü özel öğretim kurumlarını"olarak tanımlandı.