<p align="center" [u]<big <big GENÇL???N SORUNLARI </big </big </u .
<p align="left" .
<p align="left" <a name="1-ÖSS VE GENÇL?K" <big 1-ÖSS VE GENÇL?K</big </a .
<p align="left" Her y?l Türkiye'de milyonlarca genci ve ailesini etkileyen ÖSS dedi?imiz önemli bir ya?am olay? mevcut. Bu ya?am olay? Psikolojik etkileri aç?s?ndan son derece önemli olmas?na kar??n baz? yönleri ile çok fazla üzerinde konu?ulmayan bir konu. Milyonlarca insan? etkileyen bu olay elbetteki en çok liseyi yeni bitirmi? veya mezuniyetten çok fazla zaman geçmemi? 16-18 ya? gençleri ilgilendirmektedir. Duygusal ve sosyal olarak en dalgalanmal? ya?am y?llarında gençlerin bir de üniversite ile ilgili olarak stres ya?amas? onların psikolojik yönlerini çok olumsuz bir ?ekilde etkilemektedir. Görü?tü?ümüz bütün gençler bizlere bu konudaki ya?ad?klar? sorunlar? s?kl?kla dile getirmekte ve ya?ad?klar? olumsuzluklar ad?na çözüm aray???na gitmektedirler. ?sterseniz ÖSS s?nav? ve bu s?nav süreci ile ilgili olarak gençlerin ya?ad??? baz? olumsuzluklar? gözden geçirelim. .
<p align="left" 1-) ÖSS s?nav? liseden sonraki meslek hayat?n? belirleyecek olmas? nedeni ile gençler için ciddi anlamda bir stres kayna?? olmakta ve bu konuda gelecek ad?na endi?elerini art?rmaktad?r. .
<p align="left" 2-) S?nav sistemi nedeni ile gençler tam bir yar?? havas?na girmekte ,bulunduklar? rekabet ortam? gençleri daha da gergin ve huzursuz hale getirerek bu konudaki s?k?nt?ların? art?rmaktad?r..
<p align="left" 3-) Okula ek olarak Dershaneye gitmek zorunda kal?nd???ndan ve dershane ücretlerinin a??r? pahal? olmas? dolay?s? ile bu konuda aileler o dönem için maddi zorlu?a girmekte ve ailelerin çocuklarından beklentilerini art?rmaktad?r. Bu durum gençler üzerindeki mevcut ba?ar? beklentisi stresini büyüterek onların bu konudaki çözümsüzlük duyguların? ço?altmaktad?r. Ek olarak s?nava ba?l? performans kayg?ların? art?rmaktad?r..
<p align="left" 4-) Dershaneye gidemeyen gençler ço?unlukla kendilerini s?nava hazırlanma ve kazanma konusunda daha yetersiz ve desteksiz hissetmekte ve bu durum onların çal??ma performans?n? negatif yönde etkilemektedir..
<p align="left" 5-) Baz? aileler çevrenin de etkisi ile s?nav? ''olmak yada olmamak'' gibi alg?lamakta ve ciddi derecede kayg?l? davranmakta, bu kayg? gençlerin ailelerinin gösterdi?i gerginlik ve panikten etkilenmelerini sonucunu getirmektedir. Sonuç olarak ailenin s?nav konusunda gösterdikleri a??r? kayg? ve panik durumu çocukların?n ba?ar?s?n? art?rmak yerine ciddi derecede azaltmaktad?r..
<p align="left" 6-) Baz? Okul , Dershane ve Ailelerin a??r? ba?ar? bask?s? baz? gençleri ''yar?? at?'' konumuna sokmakta ve onların s?nav harici kendi psikolojik yönlerini ikinci plana atmaktad?r. .
<p align="left" 7-) Ders çal??ma gereklili?i nedeni ile sosyal ili?kileri ve e?lenme zamanlar? azalan gençler bu dönemdeki stres durumundan daha fazla etkilenerek , daha tahammülsüz hale gelebilmekte ve psikolojik yönden ciddi gerilim içine girebilmektedir..
<p align="left" 8-) Anne ve baban?n yüksek düzeyde ba?ar? beklentisi ( yani çocukların?n ba?arabilece?inden daha yüksek bir beklenti) gençlerin s?nav? ba?armaya yönelik kayg? ve endi?elerini çok önemli ölçüde art?rmaktad?r..
<p align="left" 9-) S?nav? kazanamama durumunda bir çok ailenin çocu?una i? ve meslek imkan? sa?lama aç?s?ndan zorlanmas? gerçe?i kar??s?nda bir çok gençte s?nav sonras? için belirsizlik dü?üncesini olu?turmakta ve '' ba?ka alternatif yok '' dü?üncesi nedeni ile onların gerilim ve huzursuzlu?unu art?rmaktad?r..
<p align="left" 10-) Kendi istedi?i meslek haricinde anne baba ve çevrenin istedi?i meslek seçimine zorlanan gençlerde ciddi derecede ikilem ve bu konuda içsel çat??ma olu?makta ve s?nav performans?n? etkilemektedir..
<p align="left" 11-) Olumsuz s?nav sonuçlar? dolay?s? ile bekledi?ini ve bekleneni elde edemeyen gençlerde suçluluk ve yetersizlik duygular? ile birlikte uzun süre psikolojik zorluklar ya?anabilmektedir..
<p align="left" 12-) Ders çal??ma ve s?nava hazırlanma sürecinin gittikçe daha uzun hale getirilmesi (hatta baz? ö?renciler Lise-1 den itibaren s?nav için yönlendirilmekte) , onların yorgunlu?unu art?rarak çal??ma performans?n? azaltmaktad?r..
<p align="left" 13-) Uzun süre (genelde sene ba??ndan sene sonuna kadar) ders çal??mak zorunda kalan gençlerde , tahammülsüzlük , çabuk sinirlenme , çabuk yorulma , ö?renme performans?n?n dü?mesi , mutsuzluk , anne baba ile çat??malarda art?? , uyku ve yemek düzenlerinde de?i?iklikler görülebilmektedir..
<p align="left" 14-) Dershaneye ek olarak okul ba?ar?s?n? da devam ettirmek zorunda olan gençlerin ba?ar?l? olma kayg?s? daha da artarak s?nava ba?l? zorluklar? art?rmaktad?r..
<p align="left" 15-) Çal??ma motivasyonunu sa?layamayan gençler de?i?ik s?radan bahaneler ile s?nava çal??ma h?zların? azaltarak ba?ar? hedefini yakalayamamaktad?r..
<p align="left" 16-) O döneme ait dalgalanmal? duygudurum , s?nava çal??mayan arkada? çevresi , evde uygun olmayan çal?l?ma ortamlar? , kolay ula??lan ve uzun zaman harcanan kitle ileti?im araçlar? , gençlerin günlük ders çal??ma ve ö?renme motivasyonların? azaltmaktad?r..
<p align="left" 17-) Sadece ba?ar? beklentisi olan gencin o döneme ait zorlukların? dikkate almayan , çocu?unu anlamak için gayret göstermeyen , olay?n sadece tek yönünü dü?ünen ve bu a?amada çocu?unu psikolojik olarak yaln?z b?rakan anne babalar s?nav ba?ar?s?n? ve çal??ma motivasyonunu olumsuz etkilemektedir..
<p align="left" 18-) Baz? anne babalar taraf?ndan yap?lan önemli hatalardan biride çocu?unu daha ba?ar?l? olan di?er arkada?lar? ve daha önce ba?ar?y? yakalam?? farkl? ki?iler ile sürekli k?yaslayarak çocukların?n ba?ar? kayg?ların? ve performans anksiyetelerini art?rmalar?d?r..
<p align="left" 19-) Artan kayg? ve stres durumu nedeni ile baz? bedensel belirtiler ortaya çıkabilmekte ( ba?a?r?s? , mide bulant?s? , ders çal??maya ba?lay?nca uyuklama vb) bu belirtiler ö?renme ve ders ba?ar?s?n? olumsuz etkilemektedir..
<p align="left" 20-) Muhtemel kötü s?nav sonuçlar? sonras?nda bilinçsizce yap?lan yarg?lama ve ele?tiriler ö?rencilerin s?k?nt?ların? art?rarak anne baba - genç ili?kilerinin bozulmas?na ve sonraki senelerde ki s?nav performans?n?n negatif etkilenmesine neden olabilmektedir..
<p align="left" Unutulmal?d?r ki ideal ve psikolojik yönden rahat bir ö?renme ve çal??ma ortam? ö?rencinin ba?ar?s?n? art?racakt?r. Ve her bir genç kendi kapasite ve yetene?ine uygun bir yüksek ö?renim kurumuna girebilecektir. Ö?renmeyi azaltan en önemli negatif etkenlerden birisi o olay ile ilgili ya?anan stres ve kayg? (anksiyete) durumudur. Bu durumda bir k?s?r döngü olu?makta , ö?renci asl?nda rahat bir ortamda ö?renebilece?i bir çok ?eyi kayg? ve stres ortam?nda ö?renememekte ve bu ba?ar?s?zl?k onun kayg? durumunu daha da art?rmakta ve giderek bu döngü ile ö?renme kabiliyeti azalmaktad?r. Yukar?da s?ralad???m?z kayg? durumunu art?ran ve stresi art?ran etkenler dolay?s? ile peformans kayg?s? dedi?imiz durumu olu?turmaktad?r. Ders çal??ma s?ras?nda gösterilen stres ve s?nava ait yanl?? inan??lar s?nav s?ras?nda da kendisini göstermekte ve normalde yap?labilecek sorular s?nav s?ras?nda yap?lamamaktad?r. .
<p align="left" Bütün bunlara ek olarak anne babalara ve bu konu ile ilgili herkese tavsiyemiz ; bu s?nav süreci ve s?nav sonuçların?n ö?renilme a?amas? içinde mümkün oldu?unca ö?rencilere psikolojik destek sa?layarak , onların bu s?k?nt?l? dönemlerinde yanlarında olmak ve olumlu yönlendirme ile ba?ar? art???n?n sa?lanmas? gereklili?idir. .
<p align="left" Gençlerde olabilecek depresyon , dikkat eksikli?i durumu , anksiyete bozukluklar? , o an için etkili psikososyal stres faktörleri , uyum güçlükleri , sosyal çevre ve aile ile ilgili ili?ki sorunlar? ve baz? psikiyatrik rahats?zl?klar ders ve okul ba?ar?s?zl???n? art?rmaktad?r..
<p align="left" Bütün gençlere ve anne babalara stresten uzak ve ba?ar? dolu bir ÖSS süreci dileriz..