Nick veya Email:
Kaydın varmıydı ? =>
Şifremi Unuttum !
 • Giriş / Kayıt

  1. #1

   Tapu ve kadastro bölge müdürlükleri kapatılmayacak”

   AK PARTİ GAZİANTEP MİLLETVEKİLİ MEHMET SARI;
   “TAPU VE KADASTRO BÖLGE MÜDÜRLÜKLERİ KAPATILMAYACAK”
   8242-SARI

   AK Parti Gaziantep Milletvekili Mehmet Sarı, Tapu ve Kadastro Bölge Müdürlüklerinin kapatılmamasına karar verildiğini, bu kararın üst kurula sevk edildiğini söyledi. Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü teşkilat ve görevleri hakkında kanun tasarısının, geçen hafta Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasından geçmişti. Bu tasarıya göre, içinde Gaziantep'in de bulunduğu 22 Tapu ve Kadastro Bölge Müdürlüğünün kapatılması öngörülüyordu. Milletvekili Mehmet Sarı, yaptığı açıklamada, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Teşkilat ve Görevleri hakkında kanun tasarısı için kurulan alt komisyonda CHP Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz ile birlikte 6 vekilin görev aldığını, Tapu ve Kadastro Bölge Müdürlüklerinin kapatılması kararının alt komisyonda durdurulduğunu belirterek, ''22 ildeki Bölge Müdürlüğünün devam etmesine karar verildiğini belirtti. Gaziantep'in değişmemesi ve yerinde kalması için yoğun bir çaba gösterdiklerini kaydeden Gaziantep Milletvekili Mehmet Sarı, diğer arkadaşlarımızda destek verince diğer illerin de kapatılmamasına karar verildi dedi. Şimdi Alt Komisyonun hazırladığı raporun, Bayındırlık İmar Turizm ve Ulaştırma Komisyonuna sunulacağını ifade eden Milletvekili Sarı, bu raporun önümüzdeki hafta üst komisyonda görüşüleceğini söyleyerek, kararın üst komisyondan da geçmesini bekliyoruz'' dedi. Sarı, Tapu Kadastro Bölge Müdürlüğünün kapatılmayacağını, ancak ilçelerde bulunan müdürlüklerin sayısının bire düşürülmesine karar verildiğini ifade etti.
   www.nrtmedya.com - Nizip Gazetesi

  2. #2
   Kısa adı LİHKAB Olan Lianslı Harita ve Kadastro Mühendisleri Bürosu ile ilgili Resmi gazetede yayınlanan yönetmelik doğrultusunda ekim ayında sınavlar yapıldı.Bu büroların asıl amacı Kadastro Müdürlüklerindeki yığılan işlerin kontrollü bir şekilde yapılmasını sağlamaktır.Yani Kadastro Müdürlükleri de artık işleri özelleştirmeye gitti.Bölge müdürlüklerinin noktasal olarak azaltılmasının gayesi budur.Ancak LİHKAB ile ilgili bazı itirazlar üst mahkemelerde devam ediyor..Yani düzenleme henüz hayata geçilemedi.

   5 Mayıs 2008 PAZARTESĐ
   Resmî Gazete Sayı : 26867

   YÖNETMELĐK
   Tapu ve Kadastro Genel Mdrlğnden:
   LiSANSLI HARĐTA KADASTRO MワHENDĐSLERi VE
   BワROLARI HAKKINDA YヨNETMELiK

   BiRiNCi BöLöM
   Ama, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
   Ama ve kapsam
   MADDE 1 –
   (1) Bu Ynetmelik, lisanslı harita kadastro mhendisleri ve brolarının alısma usul ve
   esaslarını belirleyerek, kadastro teknik hizmetlerinin yerine getirilmesini sağlamak ve uygulamayı ynlendirmek
   amacıyla hazırlanmıstır.
   (2) Bu Ynetmelik, lisanslı harita kadastro mhendisleri ve brolarının lisans alma, kurulus, faaliyet,
   denetim ve sorumlulukları ile bu islerin planlanması, izlenmesi ve yrtlmesini sağlayan lisanslı harita
   kadastro mhendisleri ve broları komisyonunun kurulus, grev ve yetkilerine dair usul ve esasları kapsar.

   Dayanak
   MADDE 2 –
   (1) Bu Ynetmelik, 16/6/2005 tarihli ve 5368 sayılı Lisanslı Harita Kadastro
   Mhendisleri ve Broları Hakkında Kanunun 2, 3, 4, 5, 8, 9 ve 11 inci maddeleri hkmlerine dayanılarak
   hazırlanmıstır.

   Tanımlar
   MADDE 3 –
   (1) Bu Ynetmelikte yer alan;
   a) Đdare: Tapu ve Kadastro Genel Mdrlğn,
   b) Kadastro teknik hizmetleri: Kadastro Mdrlklerince yrtlmekte iken Kanunla lisanslı brolara
   devredilen, tescile tbi olmayan, aplikasyon, parselin yerinde gsterilmesi ile tescile tbi olan, cins değisikliği,
   arz irtifak hakkı tesisi veya terkini ve birlestirme islemlerine ynelik talebe bağlı hizmetleri,
   c) Kanun: 16/6/2005 tarihli ve 5368 sayılı Lisanslı Harita Kadastro Mhendisleri ve Broları Hakkında
   Kanunu,
   ) Lisanslı bro: Lisanslı harita kadastro mhendislik brolarını,
   d) Lisanslı bro komisyonu: Lisanslı harita kadastro mhendisleri ve broları komisyonunu,
   e) Lisanslı bro teknik personeli: Lisanslı broda alısan mhendis ve meslek alanı ile ilgili teknisyen,
   tekniker unvanına sahip olanları,
   f) Lisanslı mhendis: Lisanslı harita ve kadastro mhendisini,
   g) Meslek deneyim puanı: Sınava mracaat eden adayların, kadastro alanında yaptığı grev ve
   alısmalar, hizmet sresi, eğitim dzeyi, yabancı dil dzeyi, meslek alanında aldığı dller, meslek alanında
   yapılan bilimsel yayınlar dikkate alınarak belirlenen puanı,
   ğ) Mhendis: Harita ve kadastro, harita, jeodezi ve fotogrametri mhendisi veya yksek mhendisi,
   h) Oda: TMMOB Harita ve Kadastro Mhendisleri Odasını,
   ı) TMMOB: Trk Mhendis ve Mimar Odaları Birliğini
   ifade eder.

   Ramazan TARHAN/HARİTA MÜHENDİSİ-www.tarhanharita.net
   [JUSTIFY]
   Her kişinin kendine ait bir değer yarğısı ve inancı vardır.
   Bir kişi için önemli olan bir şey başka bir kişi için önemli olmayabilir.
   Kişileri kendi penceremizden değerlendirirsek sorunlarla karşılaşabiliriz.
   Yapmamız gereken, kişileri kendi inanç ve değerlerine göre değerlendirmek
   ve bu değerlere saygı göstermektir.

   [/JUSTIFY]

  3. #3
   iKiNCi BöLöM
   Genel Esaslar
   Lisanslı bro komisyonunun kurulusu, grev ve yetkileri
   MADDE 4 –
   (1) Lisanslı bro komisyonu; Genel Mdr veya grevlendireceği ilgili Genel Mdr
   Yardımcısının baskanlığında, Birinci Hukuk Msaviri, Fen Dairesi Baskanı, Kadastro Dairesi Baskanı ve Genel
   Mdr tarafından belirlenecek ve en az daire baskanı unvanını haiz bir ye; Harita ve Kadastro Mhendisleri
   Odasının yeleri arasından seeceği, niversitelerde grev yapan bir ğretim yesi ile en az 10 yıllık meslek
   deneyimine sahip bir harita ve kadastro mhendisi olmak zere toplam yedi yeden olusur. Đdareden katılacak
   asil ye sayısı kadar aynı uslle yedek ye Genel Mdr tarafından belirlenir. Harita ve Kadastro Mhendisleri
   Odasınca nerilecek yelerin yedekleri de aynı usulle seilir ve Đdareye bildirilir.
   (2) Komisyon yeleri iki yılda bir seilir. Sresi dolan yeler yeniden seilebilir.
   (3) Lisanslı bro komisyonu;
   a) Lisanslı bro kurulacak yerler ile yetki alanlarının belirlenmesi,
   b) Lisanslı mhendis grev yerleri ve yer değisikliği ilkelerinin belirlenmesi ile bu konuda yapılacak
   basvuruların değerlendirilmesi,
   c) Odanın grs alınmak suretiyle lisanslı bro hizmet cretlerinin belirlenmesi,
   ) Sınava dair hizmetlerin yrtlmesi, sınav basvurularına ait meslek deneyim değerlendirme formu
   (EK–2) kriterlerinin belirlenmesi, meslek deneyim puanlarının hesaplanması, buna dair itirazların incelenmesi
   ve kesinlestirilmesi,
   d) Sınav basvurularının, itiraz ve sınav sonularının değerlendirilmesi ile lisans belgelerinin verilmesi,
   e) Lisans belgesi, tabela, bro kasesi, tip szlesme, basılı evrak sekil, standart ve ieriklerinin
   belirlenmesi,
   f) Meslek ii eğitim seminerlerinin plnlanması ve dzenlenmesinin sağlanması,
   g) Lisanslı brolar ile ilgili basvurularda Đdarenin talebi halinde grs bildirilmesi,
   ğ) Denetimlerde tespit edilen eksiklik ve olumsuzluklara dair itirazların incelenerek grs bildirilmesi
   konularının yrtlmesi iin Đdare grsnn olusturulmasında grevli ve yetkilidir.

   Lisans alabilmek ve lisanslı bro aabilmek iin aranan sartlar
   MADDE 5 –
   (1) Lisans sahibi olabilmenin sartları sunlardır:
   a) Trkiye Cumhuriyeti vatandası olmak,
   b) Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
   c) Medeni hakları kullanma ehliyetine sahip olmak,
   ) Devlet memurluğundan ıkarılma cezası almamıs olmak,
   d) Trk Ceza Kanununun 53 nc maddesinde belirtilen sreler gemis olsa bile; kasten islenen bir
   sutan dolayı bes yıl veya daha fazla sreyle ya da devletin gvenliğine karsı sular, Anayasal dzene ve bu
   dzenin isleyisine karsı sular, zimmet, irtikp, rsvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, gveni ktye
   kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıstırma, edimin ifasına fesat karıstırma, sutan kaynaklanan malvarlığı
   değerlerini aklama, kaakılık ve vergi kaakılığı ile haksız mal edinme sularından hapis cezasına mahkm
   olmamak,
   e) Harita ve kadastro mhendisleri odasına kayıtlı bulunmak,
   f) Kamu veya zel sektrde harita ve kadastro mhendisi olarak en az bes yıl alısmıs olmak,
   g) Sınav basvuru tarihinde, 27/1/1954 tarihli ve 6235 sayılı Trk Mhendis ve Mimar Odaları Birliği
   Kanunu hkmleri uyarınca meslekten geici men cezası veya ihra cezası almamıs olmak.
   (2) Lisanslı harita kadastro mhendislik brosu aabilmek iin;
   a) Lisans sınavında basarılı olmak ve talep edilen yerlerdeki basarı sıralamasına girmek,
   b) Bu Ynetmeliğin 21 ve 22 nci maddelerinde belirtilen sartları tasıdığını belgelendirmek,
   gerekir.

   Lisanslı bro kurulacak yerler ve hizmet gruplarının belirlenmesi
   MADDE 6 –
   (1) Lisanslı harita kadastro mhendislik broları, bulundukları ile idar sınırlarında yetkili
   olmak zere kurulur.
   (2) Kurulacak lisanslı broların bulunduğu yerler, kadastro teknik hizmetlerinin islem sayısı, ekonomik
   sartlar ve nfus kriterleri dikkate alınarak lke genelinde hizmet grubunda değerlendirilir. Đdarenin elektronik
   sayfasında iln edilir. Hizmet gruplarının değistirilmesi islemi lisanslı bro komisyonunun grs alınarak
   Đdarece yapılır.
   (3) Đl ve ilelerdeki lisanslı bro sayısı, kadastro teknik hizmetlerinin yıllık is hacimleri esas alınarak
   ortalama yıllık 1000 islem iin bir adet bro olacak sekilde belirlenir.
   (4) Hangi ilelerde lisanslı bro kurulacağı veya lisanslı bronun birden fazla ilede yetkilendirilmesi ile
   islem hacmi 500’den az olan kadastro mdrlğnn bulunduğu ilelerde lisanslı bro kurulup
   kurulmayacağının belirlenmesinde Đdare yetkilidir.
   (5) Đslem hacmi 500’den az olup lisanslı bro kurulmamıs ileler iin, kadastro mdrlğ yetki alanında
   bulunan ve ulasım ile idar bakımdan en yakın lisanslı bro/brolar yetkilendirilir.
   (6) Lisanslı mhendisin basvurusu ve lisanslı bro komisyonunun uygun grs ile lisanslı bronun
   kaldırılmasına Đdarece karar verilir. Basvuru zerine lisanslı bronun Đdarece kaldırılması halinde, lisanslı
   mhendisin yedeklik hakkı yedeklik sresi bitene kadar ve yer değistirme talep hakkı yıl sre ile devam eder.
   Bu sre ierisinde lisanslı brolara yerlestirilemeyenler aılacak lisans sınavına girebilirler.

   Ramazan TARHAN/HARİTA MÜHENDİSİ-www.tarhanharita.net
   [JUSTIFY]
   Her kişinin kendine ait bir değer yarğısı ve inancı vardır.
   Bir kişi için önemli olan bir şey başka bir kişi için önemli olmayabilir.
   Kişileri kendi penceremizden değerlendirirsek sorunlarla karşılaşabiliriz.
   Yapmamız gereken, kişileri kendi inanç ve değerlerine göre değerlendirmek
   ve bu değerlere saygı göstermektir.

   [/JUSTIFY]

  4. #4
   ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
   Teminatlar
   Teminatların alınması ve saklanması
   MADDE 7 – (1) Lisans belgesi almaya hak kazananlar, Kanunun 2 nci maddesinde belirtilen esaslar
   erevesinde lisans belgesini almadan nce ngrlen teminat miktarını Đdare adına banka nezdinde bloke
   ettirirler ve buna dair belgeyi Đdareye verirler.
   (2) Bu belgede, teminatın miktarı, hangi is iin Đdare adına bloke edildiği ve teminatın hangi hallerde
   kullanılacağı hususları belirtilir. Bu belge sicil dosyasında saklanır.

   Teminat miktarları
   MADDE 8 –
   (1) Lisans basvurularında, bulunulan yıl iin gncellenmis teminat miktarı uygulanır.
   (2) Teminat miktarları, her yıl bir nceki yıla iliskin olarak 4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul
   Kanunu uyarınca Maliye Bakanlığınca belirlenen yeniden değerleme oranında Đdarece belirlenir.

   Teminatların kullanılması
   MADDE 9 –
   (1) Banka nezdindeki bu teminatlar, Đdarenin bilgisi ve talebi dısında kullandırılamaz,
   haciz ve iade edilemez. Kanunun 5 inci maddesi kapsamında lisanslı bronun mali sorumluluk sartlarının
   olusması durumunda, Đdarenin talebi zerine bu teminatlar kullanılır. Teminatın Đdarece belirtilen srede
   tamamlanmaması durumunda Đdarenin lisans belgesini geici veya sresiz iptal etme yetkisi saklıdır.
   (2) Teminatların kullanımı durumunda, kullanım tarihinden itibaren en ge 30 gn ierisinde
   gncellenmis teminat miktarları tamamlanarak yeni teminat belgesinin Đdareye sunulması zorunludur.

   Teminatların iadesi
   MADDE 10 –
   (1) Herhangi bir sebeple lisansı iptal edilenlerin, varsa kesinti haricindeki iadeye konu
   edilebilecek teminatları, lisans sahibine veya mirasılarına basvuruları halinde iade edilir.

   Teminatların yenilenmesi
   MADDE 11 –
   (1) Lisanslı brolar, her yıl bu Ynetmeliğin 8 inci maddesine gre belirlenen tutardaki
   teminat belgesini Đdarenin belirleyeceği sre ierisinde yenilemek zorundadır. Belirtilen sre ierisinde teminat
   belgesinin yenilenmemesi durumunda, Đdarenin lisans belgesini geici veya sresiz iptal etme yetkisi saklıdır.

   DÖRDÖNCÜ BÖLÜM
   Lisans Sınavının Esasları
   Lisans sınavı
   MADDE 12 –
   (1) Sınav, Đdare tarafından meslek alanında ve diğer konularla ilgili olarak Odanın da
   grs alınarak yapılır veya yaptırılır.
   (2) Sınav, Đdare ile sınavı yapacak kurum arasında dzenlenecek protokol esaslarına gre, ヨğrenci
   Seme ve Yerlestirme Merkezi Baskanlığına, Milli Eğitim Bakanlığına veya yksekğretim kurumlarına
   yaptırılabilir.

   Sınav konuları
   MADDE 13 –
   (1) Sınav soruları, meslek alanında yzde yetmis oranında ve diğer konularda ise yzde
   otuz oranında olmak zere hazırlanır.
   (2) Meslek alanı konuları;
   a) Meden hukuk,
   b) Kadastro mevzuatı,
   c) Tapu mevzuatı,
   ) Đmar mevzuatı,
   d) Kıyı mevzuatı,
   e) Kamulastırma mevzuatı,
   f) Orman mevzuatı,
   g) Mera mevzuatı,
   ğ) Kltr ve tabiat varlıkları mevzuatı,
   h) Arazi toplulastırma mevzuatı,
   ı) Harita yapımı, lme, aplikasyon, kadastro tekniği ve ilgili diğer teknik konular
   olmak zere bunların meslek alanı ile ilgili kısımlarını kapsar.
   (3) Diğer konular;
   a) Trkiye Cumhuriyeti Anayasasının genel esaslarını, temel hak ve devleri, Devletin temel organlarını,
   b) Atatrk ilkeleri ve inkılp tarihini,
   c) Milli gvenlik konularını,
   ) Đdare hukuku genel esaslarını ve Devlet teskilatı ile ilgili mevzuatı,
   d) Vergi, har ve ilgili diğer mal konuları,
   e) Trke dil bilgisi ve yazısma ile ilgili konuları,
   f) Halkla iliskiler ve davranıs kurallarını
   kapsar.

   Ramazan TARHAN/HARİTA MÜHENDİSİ-www.tarhanharita.net
   [JUSTIFY]
   Her kişinin kendine ait bir değer yarğısı ve inancı vardır.
   Bir kişi için önemli olan bir şey başka bir kişi için önemli olmayabilir.
   Kişileri kendi penceremizden değerlendirirsek sorunlarla karşılaşabiliriz.
   Yapmamız gereken, kişileri kendi inanç ve değerlerine göre değerlendirmek
   ve bu değerlere saygı göstermektir.

   [/JUSTIFY]

  5. #5
   Sınav duyurusu
   MADDE 14 – (1) Sınav duyurusunda:
   a) Basvurunun baslangı ve bitis tarihleri,
   b) Basvurulacak yer,
   c) Sınavın yapılacağı yer,
   ) Sınavın tarihi ve saati,
   d) Sınav creti ve yatırılacağı banka ile hesap numarası,
   e) Lisanslı broların kurulacağı yerler, sayıları ve yetki alanları,
   f) Teminat tutarı,
   g) Sınav basvurusunda istenecek belgeler
   belirtilir.
   (2) Sınav duyurusu Đdare tarafından; sınav tarihinden en az iki ay ncesinden en yksek tirajlı bes ulusal
   gazetenin ikisinde ve ayrıca Đdarenin elektronik sayfasında iln edilir.

   Sınav basvurusunda istenecek belgeler
   MADDE 15 –
   (1) Sınav basvurularında;
   a) Sınav basvuru dilekesi ya da formunun,
   b) Son altı ay ierisinde ekilmis bes adet vesikalık fotoğrafın,
   c) Nfus czdanının aslı veya Đdarece onaylı rneğinin,
   ) Diploma ya da bitirme belgesinin aslı veya Đdarece onaylı rneğinin,
   d) Oda tarafından, basvuru yılı iinde dzenlenmis ye sicil kayıt belgesinin,
   e) Mhendis olarak en az 5 yıl alıstığına dair ilgili kamu kurulusundan, zel sektrde alısanlar iin
   Odadan alınan belgenin,
   f) Meslek deneyim değerlendirme formu ve eki belgelerin
   ibraz edilmesi gerekir.
   (2) Basvurular lisanslı bro komisyonlarına sahsen yapılır. Basvuru dilekesi ya da formunda tebligat
   adresi gsterilir ve lisanslı bro kurulacağı duyurulan yerlerden en fazla bes tercih belirtilir.
   (3) Meslek deneyim değerlendirme formu sınav ilnı ile birlikte Đdarenin elektronik sayfasında
   duyurulur.

   Meslek deneyimin değerlendirilmesi
   MADDE 16 –
   (1) Lisans sınavına basvuran adaylar Meslek Deneyim Değerlendirme Formunu (EK–2)
   doldurarak sınav basvurusunda bulunur.
   (2) Adayların meslek deneyim puanları; meslek deneyim değerlendirme formunda belirtilen kadastro
   alanında yaptığı grev ve alısmalar, hizmet sresi, eğitim dzeyi, yabancı dil dzeyi, meslek alanında aldığı
   dller, meslek alanında yapılan bilimsel yayınlar dikkate alınarak belirlenir.
   (3) Meslek deneyim puanları sınavdan nce, Đdarece sınavı yapacak kuruma bildirilir.

   Basvuruların değerlendirilmesi
   MADDE 17 –
   (1) Basvurular lisanslı bro komisyonu tarafından değerlendirilir, belgeleri geersiz veya
   noksan olanların basvuruları kabul edilmez.
   (2) Sınava girmeye hak kazananlar Đdarenin ve Odanın elektronik sayfasında duyurulur. Basvuruları
   kabul edilenler, sınav giris belgelerini sınav tarihinden nce Đdareden veya Đdarenin elektronik sayfasından ya da
   sınavı yapmak zere Đdarenin protokol yaptığı kurumdan alırlar.

   Basarılı olma ve unvan alma
   MADDE 18 –
   (1) Sınavda, yz zerinden en az altmıs puan almak sarttır. Sınav puanının yzde yetmisi
   ile meslek deneyim puanının yzde otuzunun toplamı en az 60 puan olanlar basarılı sayılırlar.
   (2) Basarılı sayılanlardan, bu Ynetmeliğin 5 inci maddesindeki sartları tasıyanlar lisanslı mhendis
   unvanını almaya hak kazanırlar.

   Sınav sonularının değerlendirilmesi ve duyurulması
   MADDE 19 –
   (1) Lisanslı bro komisyonunca sınav sonularına gre basarılı sayılanlar lisanslı bro
   kurulacağı iln edilen yerler iin yaptıkları tercihlere gre en yksek sınav basarı puanından baslamak zere
   sıralanır ve Đdareye bildirilir. Yedekler de sınav basarı puanına gre belirlenir. Sonu listesi Đdarece onaylanır.
   (2) Sınav basarı puanlarının esit olması halinde; Mesleki Deneyim Değerlendirme Formundaki
   değerlendirme kriterlerinden sırasıyla, kadastroya ynelik yaptığı grev ve isler, hizmet sresi, eğitim dzeyi,
   yabancı dil dzeyi puanları fazla olanlar tercih edilir.
   (3) Sınav basarı sonuları, Đdare tarafından onaylandıktan sonra en ge bes gn ierisinde Đdarenin
   elektronik sayfasında iln edilir.

   Đtiraz, itirazların değerlendirilmesi ve sınav basarı sonularının kesinlestirilmesi
   MADDE 20 –
   (1) Sınav basarı sonularının iln tarihi, Đdarenin elektronik sayfasında yaptığı duyuru
   tarihidir. Sınav basarı sonularına yapılacak itirazlar bu tarihten itibaren yedi gn iinde yazılı olarak Đdareye
   yapılabilir.
   (2) Sınav basarı sonularına yapılan itirazlar lisanslı bro komisyonunca değerlendirilerek 15 gn
   ierisinde Đdarece kesinlestirilir ve ilgilisine yazılı olarak duyurulur.
   (3) Sınav basarı sonuları, itiraz olmaması halinde itiraz sresinin bitiminde, itiraz olması halinde ise
   itirazların kesinlestirilme sresinin bitiminde, Đdarenin ve Odanın elektronik sayfasında iln edilerek
   kesinlestirilir.

   Lisans sınavını kazanarak basarılı sayılanlardan istenecek belgeler
   MADDE 21 –
   (1) Sınav sonucunda basarılı sayılanların lisans belgesini almak iin yapacağı basvuruda;
   a) Tam tesekkll Devlet Hastanelerinden alınmıs, grev yapmaya engel olabilecek vcut ve akıl
   hastalığı bulunmadığına dair sağlık raporunu,
   b) Erkek adayların askerlik hizmetini yaptığına veya ilisiğinin bulunmadığına dair belgeyi,
   c) Adl sicil kaydına dair belgeyi,
   ) 27/1/1954 tarihli ve 6235 sayılı Trk Mhendis ve Mimar Odaları Birliği Kanunu hkmleri uyarınca
   meslekten geici men, ihra veya ihalelerden men cezası almamıs olduğuna dair belgeyi,
   d) On bin Yeni Trk Lirası tutarındaki teminatı bankaya yatırarak Tapu ve Kadastro Genel Mdrlğ
   adına bloke edildiğine dair belgeyi
   ibraz etmeleri gerekir.
   (2) Sınavla ilgili belgeler, Đdarece 16/5/1988 tarihli ve 19816 sayılı Resm Gazete’de yayınlanarak
   yrrlğe giren Devlet Arsiv Hizmetleri Hakkında Ynetmeliğe uygun olarak arsivlenir.

   Lisans belgesi verilmesi
   MADDE 22 –
   (1) Đdarece, lisanslı bro kurmaya hak kazananlara, yatırılması gereken teminat tutarı ve
   ilgili banka ile hesap numarası tebliğ edilir. Tebliğ tarihinden itibaren basvurması ve Đdarece hazırlanan
   "Lisanslı Harita Kadastro Mhendisi" belgesini 30 gn iinde zimmetle alması zorunludur.
   (2) Bu srede lisans belgesini almayanların lisans belgesi iptal edilir. Lisansı iptal edilen yerler iin,
   yedeklerin yerlestirilmesindeki hkmler uygulanarak lisans verme islemleri tamamlanır.

   Lisans belgesi standardı
   MADDE 23 –
   (1) Lisans belgesi; A-4 formatında birinci sınıf hamur kğıt zerine, EK-1’deki sekil ve
   ierikte dzenlenir ve onaylı rneği sicil dosyasında saklanır.

   Lisanslı mhendislerin eğitimi
   MADDE 24 –
   (1) Lisanslı bro kurmaya hak kazananlara; Đdarece kadastro teknik hizmetleri ile tapu ve
   kadastro mevzuatı konularında en az iki hafta sreli zorunlu eğitim verilir.

   Yedeklik
   MADDE 25 –
   (1) Lisanslı mhendislerden talep ettiği yerlere yerlestirilemeyenlerin yedeklik hakları
   yıl sre ile geerlidir.
   (2) Yedekte olanlar, sınav basarı puanı esasına gre değerlendirilir.
   (3) Puanların esitliği halinde; Mesleki Deneyim Değerlendirme Formundaki değerlendirme
   kriterlerinden sırasıyla, kadastroya ynelik yaptığı grev ve isler, hizmet sresi, eğitim dzeyi, yabancı dil
   dzeyi puanları fazla olanlar dikkate alınarak sıralanır. Sıralamada yer alanlar, sınav basarı puanlarının duyuru
   tarihinden itibaren yıl iinde Đdarece iln edilecek lisanslı brolar iin lisans basvurusunda bulunabilir.
   (4) Yas sınırı nedeniyle bosalacak yerlerin ilanı altı ay ncesinden yapılır ve yedeklik sırasına gre lisans
   verilir.
   (5) Yedekte olanlara, yedeklik sırasına gre lisans verilmesi durumunda yedeklik hakları dser.
   (6) Yedekte olanlar, adres değisikliklerini Đdareye bildirmek zorundadır. Đdarece yapılacak tebligatlar bu
   adrese yapılır. Bu adrese yapılan tebligat, geerli tebligat sayılır.

   MESLEKĐ DENEYĐM DEĞERLENDĐRME FORMU EK–2
   Adı ve Soyadı :
   Oda sicil no :
   ヌalıstığı Kurum/Sirket:
   Unvanı :
   RESĐM
   DEĞERLENDĐRME KRĐTERLERĐ
   Puan
   değeri
   Adayın
   puanı
   Ramazan TARHAN/HARİTA MÜHENDİSİ-www.tarhanharita.net
   [JUSTIFY]
   Her kişinin kendine ait bir değer yarğısı ve inancı vardır.
   Bir kişi için önemli olan bir şey başka bir kişi için önemli olmayabilir.
   Kişileri kendi penceremizden değerlendirirsek sorunlarla karşılaşabiliriz.
   Yapmamız gereken, kişileri kendi inanç ve değerlerine göre değerlendirmek
   ve bu değerlere saygı göstermektir.

   [/JUSTIFY]

  6. #6
   BESĐNCĐ BヨLワM
   Lisanslı Brolarının Kurulusu, Grev ve Yetkileri
   Kurulus
   MADDE 26 – (1) Lisans belgesini alan lisanslı mhendisin, kurulus iin yemin etmesi, ilgili kanunlar ve
   ynetmelikler uyarınca isyerini kurması, bro tescilini Odaya yaptırması ve bro kasesini Đdareden alması
   gerekir.
   (2) 14/7/2005 tarihli ve 2005/9207 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yrrlğe konulan Đsyeri Ama ve
   ヌalısma Ruhsatlarına Đliskin Ynetmelik hkmlerine gre alısma ruhsatı alınması zorunludur.
   Yemin islemleri
   MADDE 27 – (1) Lisanslı mhendis, grevine fiilen baslamadan nce, bronun bulunduğu yerdeki sulh
   hukuk mahkemesinde, grevini doğru, tarafsız, bilim ve tekniğe uygun olarak yrteceğine, bu Kanun ve ilgili
   diğer mevzuat hkmleri ile etik kurallara aykırı hareket etmeyeceğine ve ettirmeyeceğine dair yemin eder.
   (2) Mahkemece dzenlenen yemin tutanağının onaylı birer rneği; lisanslı broda, ilgili kadastro
   mdrlğnde ve Đdarede saklanır.
   Đsyerinin bro tescili
   MADDE 28 – (1) Lisanslı mhendis, isyerinde bulundurulması zorunlu asgar personel ve donanım
   listesini, lisans belgesi ve yemin tutanağının birer rneğini Odaya vererek, kurduğu isyeri adresinde fiilen
   greve baslamadan nce bro tescilini odaya yaptırır ve her yıl Ocak ayı iinde yeniletir.
   Đmza sirkleri ve bro kasesi
   Ramazan TARHAN/HARİTA MÜHENDİSİ-www.tarhanharita.net
   [JUSTIFY]
   Her kişinin kendine ait bir değer yarğısı ve inancı vardır.
   Bir kişi için önemli olan bir şey başka bir kişi için önemli olmayabilir.
   Kişileri kendi penceremizden değerlendirirsek sorunlarla karşılaşabiliriz.
   Yapmamız gereken, kişileri kendi inanç ve değerlerine göre değerlendirmek
   ve bu değerlere saygı göstermektir.

   [/JUSTIFY]

  7. #7
   MADDE 29 – (1) Lisanslı mhendis, fiilen grevine baslamadan nce, imza sirklerinin noter onaylı
   suretini Đdareye ve ilgili kadastro mdrlğne vermekle ykmldr. Bu islem, imza yetkisi devredilen
   mhendis hakkında da geerlidir.
   (2) Trkiye Cumhuriyeti "T.C." kısaltmasını, bronun kurulduğu il ve ileyi, lisans numarasını, lisans
   sahibinin adı ve soyadını ve "Lisanslı Harita Kadastro Mhendislik Brosu" ibarelerini ieren lisanslı bro
   kasesi Đdarece yaptırılır.
   (3) Lisanslı mhendis, mahkeme yemin tutanağını, oda tescil belgesinin Oda veya Đdare tarafından
   onaylanmıs rneğini, imza sirklerini dilekesine ekleyerek, bro kasesini almak iin Đdareye basvurur. Đdare,
   bir hafta iinde lisanslı mhendise bro kasesini zimmetle verir.
   ヌalısmaya baslama
   MADDE 30 – (1) Lisanslı mhendis, lisans belgesini aldığı tarihten itibaren ay iinde alısmaya
   baslamak zorundadır. Bu srede alısmaya baslamayanların lisans belgesi iptal edilir. Lisansı iptal edilen yerler
   iin, yedeklerin yerlestirilmesindeki hkmler uygulanarak lisans verme islemleri tamamlanır.
   (2) Lisanslı mhendis alısmaya basladığını ve isyeri adresini bir yazıyla mlk amirliklere, yetkili
   kadastro mdrlğne, ilgili oda temsilciliğine ve Đdareye bildirir.
   Grev ve yetkileri
   Ramazan TARHAN/HARİTA MÜHENDİSİ-www.tarhanharita.net
   [JUSTIFY]
   Her kişinin kendine ait bir değer yarğısı ve inancı vardır.
   Bir kişi için önemli olan bir şey başka bir kişi için önemli olmayabilir.
   Kişileri kendi penceremizden değerlendirirsek sorunlarla karşılaşabiliriz.
   Yapmamız gereken, kişileri kendi inanç ve değerlerine göre değerlendirmek
   ve bu değerlere saygı göstermektir.

   [/JUSTIFY]

  8. #8
   MADDE 31 – (1) Lisanslı bro, Kanun ve bu Ynetmelikte belirlenen kadastro teknik hizmetlerinden,
   tescile tbi olan islemlerin yapımı ile tescile tbi olmayan islemlerin yapım ve kontrolnde grevli ve yetkilidir.
   (2) Lisanslı bro kurulan yerin belirlenmis yetki sınırı ierisinde, bronun alısmaya basladığı tarihten
   itibaren, kadastro teknik hizmetleri, bu brolarca yapılır.
   Sorumluluk
   MADDE 32 – (1) Kanun ve bu Ynetmelik kapsamında yapılan is ve islemlerden; tescile tbi
   olmayanların yapım ve kontrolnden, tescile tbi olanların ise yapımından lisans sahibi kisi sorumludur.
   (2) Lisanslı harita kadastro mhendislik brolarında, Kanunla kadastro teknik hizmetlerini yapmakla
   yetkilendirilenler, 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Trk Ceza Kanununun 6 ncı maddesi (c) fıkrasına gre ceza
   kanunlarının uygulanmasında kamu grevlisi sayılırlar.
   (3) Lisanslı broların is ve islemlerinden dolayı zarar doğması halinde, bu zarar, kusuru bulunanlara
   genel hkmler erevesinde tazmin ettirilir.
   Hizmet ykmllğ ve davranıs ilkeleri
   MADDE 33 – (1) Lisanslı bro, yetki alanı sınırları ierisinde, alısmaya basladığı tarih itibariyle,
   kadastro teknik hizmetlerini yrtmekle ykmldr.
   (2) Lisanslı mhendis, grevlerinin gerektirdiği itibar ve gveni hizmet iindeki ve dısındaki
   davranıslarıyla gsterir. Grevi ile ilgili olarak hi kimseye haksız kazan sağlayamaz. Kanun ve bu
   Ynetmelikte getirilen ykmllkleri yerine getirmekten alıkoyan hibir ykmllk altına giremez.
   Yapılan islerin kayıt zorunluluğu
   MADDE 34 – (1) Lisanslı mhendisler, basvuruları ve yaptıkları isleri basvuru gn ve saati ile kayıt
   altına almak zorundadır.
   (2) Lisanslı brolar, mal mevzuat gereği tutacakları kayıt ve defterler dısında ayrıca;
   a) Gelen evrak defteri,
   b) Giden evrak defteri,
   c) Kadastro teknik hizmetleri kayıt defteri,
   ) Szlesme dosyası,
   d) Personel dosyası,
   e) Donanım dosyası,
   f) Đslem dosyası,
   g) Denetim defteri ve dosyası,
   ğ) Sicil dosyası
   tutmak zorundadırlar.
   (3) Bu madde kapsamında belirtilen defterlerin sekil, standart ve ieriği Đdarece kullanılmakta olan kayıt
   ve defterlerden yararlanmak suretiyle belirlenir.
   (4) Tutulacak dosya ve defterler arsiv mevzuatı uyarınca saklanır.
   Bilgi ve belgelerin verilmesi ve kullanılması
   MADDE 35 – (1) Lisanslı mhendislerin yerine getirmekte oldukları hizmet iin gerekli olan bilgi ve
   belge talepleri, ilgili kadastro mdrlğnce ncelikle karsılanır.
   (2) Lisanslı mhendisler ve alısanları yaptıkları isler dolayısıyla ğrendikleri bilgileri, Trk Meden
   Kanununun 1020 nci maddesi gereğince ilgilisi dısındakilere aıklayamazlar ve yaptıkları hizmet dısında
   kullanamazlar.
   Lisanslı broların hizmet cretleri
   MADDE 36 – (1) Lisanslı broların, kadastro teknik hizmetlerine ynelik cret tarifeleri, odanın grs
   alınmak suretiyle, ilk kez belirleme dısında, her yıl Ocak ayının ilk haftası ierisinde Đdare tarafından belirlenir
   ve ilan edilir. Lisanslı brolar belirlenen cret tarifesine gre cret alırlar.
   (2) ワcret tarifesinin belirlenmesinde; isin yapım maliyeti ve kr marjı dikkate alınır. ワcret tarifesinin
   belirlenmesinde ulasım giderleri dikkate alınmaz. Ulasım iin ara kullanılması gereken durumlarda, ulasım
   aracı ilgilisince temin edilir.
   (3) Lisanslı brolar, yeni yıla ait hizmet cretleri yayınlanıncaya kadar aldıkları ve yapacakları isler iin
   mevcut cret tarifesini uygular ve fiyat farkı almaz.
   (4) Lisanslı broların isi alma tarihleri szlesme yaptıkları tarihtir.
   (5) Lisanslı brolar, pln rneği ve diğer harca tbi islemlerde, 2/7/1964 tarihli ve 492 sayılı Harlar
   Kanunu gereği alınması gereken harları, Maliye veznesine ilgilisince yatırılmasını sağlar ve makbuzunu islem
   dosyasında saklar. Har tahsili makbuz ile belgelendirilmeden islem sonulandırılamaz.
   ヌalısma saatleri zorunluluğu, adres bildirimi ve değisikliği
   MADDE 37 – (1) Lisanslı broların, resm alısma saatleri ierisinde hizmete aık bulundurulması
   zorunludur.
   (2) Lisanslı mhendis, isyeri adresini ve değisikliğini ilgili kanun ve bu Ynetmelik hkmlerine uygun
   biimde tescil ettirmek ve bildirmekle ykmldr.
   Tabela asma zorunluluğu
   MADDE 38 – (1) Lisanslı brolar, isyerinin bulunduğu binada ve kolaylıkla grlebilecek uygun bir
   yere, adı, soyadı ile verilen lisanstaki unvanını tasıyan bir tabelayı asmak zorundadır. Tabelaya yalnızca bu
   Ynetmelikte belirlenen isler de yazılabilir.
   Đs kabul
   MADDE 39 – (1) Lisanslı brolar, grevleri kapsamındaki isleri kabul etmek ve hukuk ve teknik bir
   engel olmadıka islerin gereğini yerine getirmek zorundadır.
   (2) Talep edilen isi, mevzuatına uygun olarak gecikmeye meydan vermeden zorunlu haller dısında
   hizmet cretleri ile beraber yayınlanan azam is bitirme sreleri ierisinde sonulandırmakla ykmldr.
   (3) Birden fazla lisanslı bronun bulunduğu yerlerde, bir lisanslı broda aynı anda devam eden, tescile
   konu olmayan islerden bes, tescile konu olanlardan 10 adetten fazla is olamaz.
   Hizmetlerin yapım esasları
   Ramazan TARHAN/HARİTA MÜHENDİSİ-www.tarhanharita.net
   [JUSTIFY]
   Her kişinin kendine ait bir değer yarğısı ve inancı vardır.
   Bir kişi için önemli olan bir şey başka bir kişi için önemli olmayabilir.
   Kişileri kendi penceremizden değerlendirirsek sorunlarla karşılaşabiliriz.
   Yapmamız gereken, kişileri kendi inanç ve değerlerine göre değerlendirmek
   ve bu değerlere saygı göstermektir.

   [/JUSTIFY]

  9. #9
   MADDE 40 – (1) Lisanslı brolar, yerine getirdiği hizmetlerde, yrrlkte olan kanun, kanun hkmnde
   kararname, tzk, ynetmelik, tebliğ, genelge ve ynerge hkmlerine uymak zorundadırlar.
   (2) Ayrıca, lisanslı mhendis ve lisanslı bro teknik personelinin, Đdare ve Odanın birlikte
   dzenleyeceği meslek ii eğitim, kurs ve seminerlerine iki yıl iinde en az bir kez katılmaları zorunludur.
   Sicillerin tutulması
   MADDE 41 – (1) Đdare, lisans verdiği her lisanslı mhendis iin bir sicil dosyası olusturur. Bu dosyada;
   lisans, sicil, yetki alanı, yemin ve adres bilgileri ile Ynetmelikte belirtilen diğer belgeler bulundurulur. Lisanslı
   bronun denetim raporları ve sonularını ieren denetim dosyası olusturulur.
   Bilgi ve belgelerin arsivlenmesi
   MADDE 42 – (1) Lisanslı brolar, alısmaları sonucu retecekleri bilgi ve belgeleri, kadastro
   mdrlklerince uygulanan arsiv mevzuatı erevesinde arsivlemekle ykmldrler.
   (2) Aplikasyon krokilerinin onaylı bir rneği her ayın besine kadar kadastro mdrlğne verilir.
   Tip szlesme ve matbu evraklar
   MADDE 43 – (1) Lisanslı brolar; hizmet verdikleri tasınmaz sahipleri veya vekilleri ile szlesme
   yaparlar. Bu szlesmede, ieriği Đdare tarafından belirlenen ve Oda tarafından bastırılan ya da elektronik
   sayfasından sağlanan "Tip Szlesme" yi kullanırlar. Bu konudaki uygulamalar Đdare ve Oda tarafından
   belirlenir.
   (2) Lisanslı brolarca yapılacak kadastro teknik hizmetlerinde kullanılacak tip szlesme ve matbu
   evrakların sekil, standart ve ieriği, lisanslı bro komisyonu grs alınarak Đdare tarafından belirlenir. Bu
   belgeler; sekil, standart ve ieriğine uygun olarak Odanın sağladığı elektronik ortamda hazırlanarak
   kullanılabilir.
   (3) Đs szlesmelerinin birer rnekleri, aylık olarak ve izleyen ayın ilk haftasında, liste ekinde kadastro
   mdrlğne ve oda temsilciliğine gnderilir.
   ALTINCI BヨLワM
   Denetim, Ceza ve Yasaklar
   Denetim
   MADDE 44 – (1) Lisanslı bro faaliyetlerinin denetimi, yılda en az bir kez, Đdarenin grevlendireceği
   denetim elemanı ya da denetime yetkili kılınan mhendis diplomasına sahip mdr ya da kontrol mhendisi
   tarafından yapılır.
   (2) Denetimin kapsamı, broların faaliyetleri kapsamında yaptıkları is ve islemler ile mekn, personel,
   donanım ve arsiv dzeni ile ilgili konulardır.
   (3) Lisanslı bro personeli, denetim grevlisinin isteklerine uygun olarak btn belge, defter ve
   dosyaları, evrak, senet ve makbuzları, her trl mal ve esyayı denetlenmesi amacıyla vermek, inceleme ve
   kontrollerini kolaylastırmak zorundadır.
   (4) Denetime tbi olanlar, denetim grevlilerince sorulan szl ve yazılı soruları yanıtlamakla
   ykmldr. Denetlenen bro yetkilisi, denetim hizmetinin gereği gibi yrtlebilmesi iin denetim
   grevlilerine uygun bir alısma yeri sağlamak ve diğer nlemleri almak zorundadır.
   (5) Denetime iliskin raporların tanzimi, değerlendirilmesi ve sonulandırılmasında Đdarece belirlenen
   esaslara uyulur.
   (6) Denetimlerde tespit edilen hata, eksiklik ve olumsuzluklar lisans sahibine denetim elemanı tarafından
   yazılı olarak bildirilir. Lisans sahibi bu elestirilere iliskin olarak belge ve gerekeleri ile birlikte 15 gn
   ierisinde lisanslı bro komisyonuna yazılı itirazda bulunabilir. Lisanslı bro komisyonu tarafından denetim
   raporu ile buna iliskin lisanslı bronun itirazı birlikte değerlendirilerek grs olusturulduktan sonra Đdarece
   karara bağlanır. Bu karar, gereği iin denetlenen lisanslı broya yazılı olarak bildirilir. Bu raporlarda belirtilen
   ve tenkit edilen hususlar hakkında gereğinin yapıldığına dair yazılı bilgi, 30 gn ierisinde lisanslı bro
   tarafından Đdareye verilir. Daha sonra yapılacak denetimlerde nceki denetim raporlarının gereğinin yapılıp
   yapılmadığı da kontrol edilir.
   (7) Denetim sonularının ve itirazların Đdarece değerlendirilmesi sonucunda, eksiklikler ve
   olumsuzlukların niteliği ve tekrarı durumlarına gre bu Ynetmeliğin 46 ncı maddesinde ngrlen uyarma,
   kınama, lisansın geici veya srekli iptali cezaları verilebilir.
   (8) Tm denetim sonuları, lisans sahibince ve Đdarece denetim dosyalarında saklanır.
   Disiplin islemleri ve savunma hakkı
   Ramazan TARHAN/HARİTA MÜHENDİSİ-www.tarhanharita.net
   [JUSTIFY]
   Her kişinin kendine ait bir değer yarğısı ve inancı vardır.
   Bir kişi için önemli olan bir şey başka bir kişi için önemli olmayabilir.
   Kişileri kendi penceremizden değerlendirirsek sorunlarla karşılaşabiliriz.
   Yapmamız gereken, kişileri kendi inanç ve değerlerine göre değerlendirmek
   ve bu değerlere saygı göstermektir.

   [/JUSTIFY]

  10. #10
   MADDE 45 – (1) Lisanslı mhendisin veya lisanslı mhendis adına imza yetkisini devralanın savunması
   alınmadan bu Ynetmelikte belirtilen cezalar verilemez. Lisanslı mhendisten, hakkında isnat edilen sula ilgili
   tebliğ tarihten itibaren yedi gnlk sre iinde yazılı olarak savunma yapması istenir. Sresinde savunmasını
   yapmayan, savunma hakkından vazgemis sayılır.
   (2) Savunma isteminde, isnat edilen disiplin suu ayrıntılı olarak aıklanır. Savunması istenenler avukatı
   aracılığı ile savunma yapabilir. Aleyhine olan delilleri irdeleyip yanıtlamak ve lehine olan hususları ileri srmek
   kapsamında sorusturma dosyası ieriği ve muhafaza altına alınmıs delilleri inceleyebilir, ilgili btn tutanak ve
   belge rneklerini harsız olarak alabilirler.
   (3) Savunma, lisanslı bro komisyonunca değerlendirilir ve Đdareye sunulur. Đdarece karar verilir ve
   sonucu tebliğ edilir.
   Denetime tabi hususlar ve uygulanacak cezalar
   MADDE 46 – (1) Đdare, lisanslı harita kadastro mhendislik brolarının kurulus, donanım ve
   faaliyetlerini ilgili mevzuat hkmleri erevesinde denetler. Đdarenin denetim sonucu tespit ettiği hata, eksiklik
   ve olumsuzluklardan dolayı verebileceği disiplin cezaları sunlardır:
   a) Uyarma,
   b) Kınama,
   c) Lisansın geici iptali,
   ) Lisansın srekli iptali
   (2) Uyarma cezasını gerektiren fiil ve haller sunlardır:
   a) Grevine yakısmayan tutum ve davranısta bulunulması,
   b) Đlgili mevzuat hkmleri ile Đdarece belirlenen usul ve esasların tam ve zamanında yerine
   getirilmesinde gerekli dikkat ve zeni gstermeyerek, hatalı is ve islemlere sebebiyet verilmesi,
   c) Grevine veya is sahiplerine karsı ilgisiz kalınması,
   ) ヌalısma saatleri ierisinde brosunun hizmete hazır bulundurulmaması,
   d) Đdarenin bilgisi dahilinde kullanılmıs teminatların ngrlen srede tamamlanmaması,
   e) Reklm yasağına uyulmaması,
   f) Adres değisikliğinde Đdareye bilgi verilmemesi,
   g) Tabela asılı bulundurulmaması,
   ğ) Hizmet cretlerinin uygulanmasına dair esaslara uyulmaması,
   h) Asgar donanım veya personel bulundurma kosullarının sağlanmasına dair idar kararlara
   uyulmaması,
   ı) Đs kabul ve szlesmesi esaslarına uyulmaması,
   i) Tutulması gerekli kayıt ve defterleri usulne uygun tutulmaması,
   j) Đdarece dzenlenen eğitim seminerlerine katılmaması.
   (3) Kınama cezasını gerektiren fiil ve haller sunlardır:
   a) Đlgili mevzuat hkmleri ile Đdarece belirlenen usul ve esaslara kasıtlı olarak uyulmamasından dolayı
   hatalı is ve islemlere sebebiyet verilmesi,
   b) Đs arkadaslarına ve is sahiplerine sz veya hareketle satasması,
   c) Grev yerinde genel ahlak ve edep dısı davranıslarda bulunması,
   ) Đdarece verilmis para cezasını zamanında demeyerek hakkında yasal yollara basvurulmasına neden
   olunması,
   d) Kayıt dısı is almak ve islem yapması,
   e) Đmza yetkisi devri esaslarına aykırı davranması,
   f) Bu Ynetmelikte belirtilen bilgi ve belgelerin verilmesi ve kullanılması esaslarına uyulmaması,
   g) Yetki alanı dısında sube, irtibat brosu ve benzeri isimler altında ayrı bir lisanslı bro amak veya
   lisans hakkını devretmesi.
   (4) Lisansın geici iptali cezasını gerektiren fiil ve haller sunlardır:
   a) Đki yıl iinde defa uyarma veya iki defa kınama cezası almıs olanların lisansları bir yıl,
   b) Odaca verilen meslekten sreli men cezası almıs olanların lisansları men sresi kadar
   iptal edilir.
   (5) Lisansın srekli iptali cezasını gerektiren fiil ve haller sunlardır:
   a) Đki defa geici lisans iptali cezası alınması,
   b) Odaca verilen meslekten srekli men cezası alınması.
   (6) Kanun hkmlerine aykırı davranısta bulunanlar hakkında idar para cezasının verilmesini gerektiren
   hallerde Kanunun 10 uncu maddesi hkm uygulanır.
   Yasaklar
   Ramazan TARHAN/HARİTA MÜHENDİSİ-www.tarhanharita.net
   [JUSTIFY]
   Her kişinin kendine ait bir değer yarğısı ve inancı vardır.
   Bir kişi için önemli olan bir şey başka bir kişi için önemli olmayabilir.
   Kişileri kendi penceremizden değerlendirirsek sorunlarla karşılaşabiliriz.
   Yapmamız gereken, kişileri kendi inanç ve değerlerine göre değerlendirmek
   ve bu değerlere saygı göstermektir.

   [/JUSTIFY]

  11. #11

   MADDE 47 – (1) Đdareden ayrılanlar, son iki yıl iinde grev yaptıkları kadastro mdrlklerinin yetki
   alanı sınırları iinde yıl sre ile lisanslı bro aamazlar.
   (2) Lisanslı mhendisler, is elde etmek iin reklm sayılabilecek faaliyetlerde bulunamazlar. Tabela ve
   basılı kğıtlarında lisans ile belirlenen unvan dısında baska sıfat kullanamazlar.
   (3) Yetkisi olmayanlar, lisanslı bro ve lisanslı mhendis unvanlarını veya bu unvan ve kavramları
   ağrıstıracak her trl unvan, ibare, isaret ve amblem kullanamaz. Buna aykırı davranısta bulunanlar hakkında,
   Đdare veya Oda tarafından Cumhuriyet Savcılığına su duyurusunda bulunulur.
   YEDĐNCĐ BヨLワM
   Mekn, Personel ve Donanım
   Bro meknı
   MADDE 48 – (1) Lisanslı broların faaliyetlerini yrtecekleri meknlar; ynetim, aktif alısma ortamı,
   arsiv, depo, tuvalet ve lavabo blmlerinden olusan, alısma sartlarına uygun, vatandasların rahata basvuruda
   bulunabilecekleri sıhh bir mekn zelliği tasıyacak sekilde dzenlenir.
   (2) Lisanslı bro alısma meknlarında, bu Ynetmelikte belirlenen hizmetler dısında is yapılamaz.
   Bulundurulması zorunlu asgar donanım
   MADDE 49 – (1) Lisanslı broların, faaliyet ve hizmetlerini aksatmadan yrtebilmeleri iin, en az
   birer adet; elektronik takeometre, bilgisayar, yazıcı, bunların ek donanımları, bu Ynetmelik kapsamında
   yapacakları islere iliskin meslek alanı yazılım programları, teknik ara gereleri ve telefon, faks gibi asgar bro
   donanımlarını bulundurmaları gerekir.
   Bulundurulması zorunlu asgar personel

   MADDE 50 – (1) Lisanslı brolar, faaliyet ve hizmetlerini aksatmadan yrtebilmeleri iin, lisans sahibi
   dısında en az bir mhendis ve meslek alanı ile ilgili tekniker veya teknisyen unvanlarında en az iki kisi
   alıstırmakla ykmldr.
   (2) Lisanslı broda grev yapan personel, ihaleli islerdeki personel listesinde gsterilemez ve lisanslı
   bro yetki alanı dısındaki isler ile bu Ynetmelikte belirtilen grevler dısında alıstırılamaz.
   Lisanslı brolarda alıstırılacak personelin niteliği
   MADDE 51 – (1) Lisanslı brolarda alısacak personelin;
   a) Trkiye Cumhuriyeti vatandası olması,
   b) Kamu haklarından mahrum bulunmaması,
   c) Meden hakları kullanma ehliyetine sahip olması,
   ) Trk Ceza Kanununun 53 nc maddesinde belirtilen sreler gemis olsa bile; kasten islenen bir
   sutan dolayı bes yıl veya daha fazla sreyle ya da devletin gvenliğine, Anayasal dzene ve bu dzenin
   isleyisine karsı sular ile zimmet, irtikp, rsvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, gveni ktye kullanma,
   hileli iflas, ihaleye fesat karıstırma, edimin ifasına fesat karıstırma, sutan kaynaklanan malvarlığı değerlerini
   aklama, kaakılık ve vergi kaakılığı ile haksız mal edinme sularından hapis cezasına mahkm olmaması,
   d) Grev yapmaya engel olabilecek vcut ve akıl hastalığı bulunmadığına ve arazi sartlarında
   alısmasında sakınca olmadığına dair tam tesekkll devlet hastanesinden sağlık raporu alması,
   e) Diploma ya da bitirme belgesinin aslı veya Đdarece onaylı rneğini vermesi
   gerekir.
   (2) Birinci fıkrada belirtilen sartları tasımayan personel, lisanslı brolarda alıstırılamaz.
   Ramazan TARHAN/HARİTA MÜHENDİSİ-www.tarhanharita.net
   [JUSTIFY]
   Her kişinin kendine ait bir değer yarğısı ve inancı vardır.
   Bir kişi için önemli olan bir şey başka bir kişi için önemli olmayabilir.
   Kişileri kendi penceremizden değerlendirirsek sorunlarla karşılaşabiliriz.
   Yapmamız gereken, kişileri kendi inanç ve değerlerine göre değerlendirmek
   ve bu değerlere saygı göstermektir.

   [/JUSTIFY]

  12. #12
   SEKĐZĐNCĐ BヨLワM
   Đmza Yetkisinin Devri
   Đmza yetkisinin devri
   MADDE 52 – (1) Lisanslı mhendis, diğer meslek faaliyetlerinden dolayı grevinde bulunamayacağı
   durumları belgelemek kaydıyla, grevinde bulunmadığı hallerde imza yetkisini bir yıl ierisinde toplam 60 gn
   asmamak ve kesintisiz olarak en fazla bir ayı gememek zere aynı broda alısan en az iki yıl harita ve
   kadastro hizmetlerinde deneyimli mhendise devredebilir. Ancak; bu durumda imza devrinde bulunan lisans
   sahibi is ve islemlerden mteselsilen sorumludur.
   (2) Đmza yetkisinin devri lisans sahibinin yazılı onayı ile yapılır. Onayın birer rneği, lisanslı bro
   dosyasına konulur, diğerleri, yetkili mhendise, ilgili kadastro mdrlğne, oda temsilciliğine ve Đdareye
   gnderilir. Bu belgede, yetkili mhendisin adı, soyadı, unvanı, yetkinin verildiği tarih, yemini yaptıran
   mahkemenin adı, yetki sınırları, yetkinin kullanılacağı yer ve zaman belirtilir.
   (3) Lisanslı mhendisin, grevi basında bulunmadığı zamanlarda, belgeler imza yetkisi devredilen
   yetkili mhendis tarafından isim ve unvan belirtilerek imzalanır.
   (4) Lisans sahibi, gerekli grdğ takdirde imza yetkisini her zaman geri alabilir ve keyfiyeti ilgiliye
   yazılı olarak bildirir. Bu yazının rneği, ikinci fıkrada belirtilen yerlere gnderilir.
   (5) Đmza yetkisi devrinden nce, yetki verilecek mhendisin bu Ynetmeliğin 27 nci maddesi uyarınca
   yemin islemleri tamamlanır ve ilgili yerlere gnderilir.
   (6) Lisanslı mhendis; hastalık, evlilik, doğum, tutukluluk, gzaltı ve yakınlarının lm gibi nedenlerle
   grevi basında bulunamayacağı durumları belgelemek kaydıyla imza yetkisini devredebilir. Bu suretle
   yetkilendirilen mhendis yetki devrinde bulunamaz.
   DOKUZUNCU BヨLワM
   Lisansın Đptal Edilmesi ve Lisanslı Mhendislerin Yer Değistirmesi
   Lisansın iptal edilmesi
   MADDE 53 – (1) Lisans;
   a) Lisans sahibinin iptal isteği,
   b) Bu Ynetmelikte veya Kanunda belirtilen lisans alabilme sartlarından birinin kaybedilmesi veya bu
   sartları tasımadığının sonradan anlasılması,
   c) Bu Ynetmeliğin 9 uncu, 11 inci veya 46 ncı maddesi kapsamında srekli iptal cezası verilmesi,
   ) Bu Ynetmelikte belirtilen sre ierisinde geerli ve kabul edilebilir zre dayanmaksızın lisans
   belgesinin teslim alınmaması veya alısmaya baslamaması,
   d) Lisans sahibinin 67 yasını doldurması,
   e) Lisans sahibinin lm
   hallerinde Đdarece iptal edilir.
   (2) Lisansı iptal edilenler, arsiv belgelerini ilgili kadastro mdrlğne devreder.
   (3) Birinci fıkranın (a) bendi dısında lisansı iptal edilenler, yapılacak lisans sınavlarına giremezler.
   Lisansın geici veya srekli iptalinde hizmetlerin yrtlmesi
   Ramazan TARHAN/HARİTA MÜHENDİSİ-www.tarhanharita.net
   [JUSTIFY]
   Her kişinin kendine ait bir değer yarğısı ve inancı vardır.
   Bir kişi için önemli olan bir şey başka bir kişi için önemli olmayabilir.
   Kişileri kendi penceremizden değerlendirirsek sorunlarla karşılaşabiliriz.
   Yapmamız gereken, kişileri kendi inanç ve değerlerine göre değerlendirmek
   ve bu değerlere saygı göstermektir.

   [/JUSTIFY]

  13. #13
   MADDE 54 – (1) Lisansın geici iptali durumunda, lisanslı bronun yetki sahasındaki kadastro teknik
   hizmetleri, Đdarece yetkilendirilecek olan en yakın lisanslı bro tarafından yapılır. Lisansın srekli iptali
   durumunda da, yetki sahasında yeni bir lisanslı bro kuruluncaya kadar kadastro teknik hizmetleri, Đdarece
   yetkilendirilecek olan en yakın lisanslı bro tarafından yapılır.
   (2) Geici veya srekli lisans iptallerinde Đdare; kadastro teknik hizmetlerinin yrtlmesi bakımından
   yetkilendirmeyi yaparak ilgili lisanslı broya bildirir. Bu bildirim zerine lisans sahibi yetkisini kullanır. Yetkili
   kılınan lisans sahibi; kadastro mdrlğne, ilgili oda temsilciliğine, valiliğe veya kaymakamlığa durumu
   bildirir.
   (3) Lisansın srekli iptali veya geis suretiyle bir yerin bosalması ya da islem hacmindeki artıs nedeniyle
   ilve lisanslı bro aılması hallerinde; geerli yedeklik hakları devam edenlere Đdarece duyuruda bulunulur ve
   yedeklik esaslarına gre yerlestirmeler yapılır. Bu kisiler, bu Ynetmelikteki hkmler erevesinde brosunu
   kurar ve grevine baslar. Grev basladığında o yer iin verilmis yetkilendirme kalkar.
   (4) Geerli yedeklik durumunu tasıyan kisi yoksa Đdarece o yerde kurulacak bro iin en ge bir yıl
   ierisinde lisans sınavı yapılır.
   Lisanslı mhendislerin yer değistirmesi
   MADDE 55 – (1) Geis suretiyle lisanslı bro kurulacak yerler ve basvuruya dair aranacak sartlar,
   basvuruların kabul tarihinden en az 15 gn ncesinde Đdarenin ve Odanın elektronik sayfalarında iln edilir.
   (2) Lisanslı bro kurulan yerde en az yıl hizmet veren lisanslı mhendisler, bosalan veya yeni
   kurulacak yere geis yapmak suretiyle lisanslı bro kurmak iin basvurabilirler. Basvuru dilekesinde geis iin
   en fazla yer belirtilir ve basvurular lisanslı bro komisyonunca değerlendirilir.
   (3) Basvuruların değerlendirilmesinde ncelikle; lisanslı mhendis olarak grev yapılan hizmet grubu,
   hizmet sresi, sicil durumu, mhendislik hizmet sresi yksek olan dikkate alınır.
   (4) Basvurusu kabul edilen lisanslı mhendise, o yer lisansının verilmesinde ynetmelikte belirtilen
   islem sırası izlenir. Lisans belge numarası korunmak ve yeni lisans belgesi yazılmak suretiyle Lisans Belgesi ve
   yeni bro kasesi Đdarece verilir.
   (5) Geis yapan lisanslı mhendisten bosalan yere, aynı usl ile geis yapılabilir. Geis iin basvuru
   olmadığı takdirde yedeklik hakları devam edenlere duyuruda bulunulur, bu durumda yedeklerin
   yerlestirilmesindeki hkmler uygulanır. Yedek bulunmaması veya yedeklerden basvuru olmaması halinde en
   ge bir yıl ierisinde Đdarece yeni bir sınav aılır.
   ONUNCU BヨLワM
   ヌesitli ve Son Hkmler
   Yapılan islerin izlenmesi ve yetkili birim
   MADDE 56 – (1) Bu Ynetmelik kapsamındaki;
   a) Lisanslı bro dosyalarının tutulması ve arsivlenmesi,
   b) Komisyonun sekretarya hizmetlerinin yrtlmesi,
   c) Hizmet katılım payı, lisans belge creti, sınav creti, tazminat ve idar para cezalarının izlenmesi,
   ) Bro faaliyetlerinin denetimi sonucu dzenlenen raporların değerlendirilerek gereğinin tespiti,
   talimata bağlanması ve izlenmesi,
   d) Disiplin sorusturması sonularının izlenmesi,
   e) Meslek ii eğitimlerin dzenlenmesi, uygulanması ve izlenmesi
   grevleri ile benzer is ve islemler Tapu ve Kadastro Genel Mdrlğ Fen Dairesi Baskanlığınca
   yrtlr.
   Ynetmelikte hkm bulunmayan haller
   MADDE 57 – (1) Bu Ynetmelikte hkm bulunmayan hallerde ilgili mevzuat hkmleri ile TMMOB
   Disiplin Ynetmeliği hkmleri uygulanır.
   Yrrlk
   MADDE 58 – (1) Bu Ynetmeliğin;
   a) 55 inci maddesi Ynetmeliğin Resm Gazete’de yayımı tarihinden yıl sonra,
   b) Diğer hkmleri yayımı tarihinde
   yrrlğe girer.
   Yrtme
   MADDE 59 – (1) Bu Ynetmelik hkmlerini, Tapu ve Kadastro Genel Mdrlğnn bağlı bulunduğu
   Bakan yrtr.
   EK–1
   T.C.
   BAYINDIRLIK VE ĐSKツN BAKANLIĞI
   TAPU VE KADASTRO GENEL MワDワRLワĞワ
   LĐSANS BELGESĐ
   Belge No :
   Belge Tarihi :
   Fotoğraf
   Mhr
   Sayın………………………………..,
   ……………………..……..….Đli, ………………………..……… Đlesi yetki alanında grevli olmak zere,
   LĐSANSLI HARĐTA KADASTRO MÜHENDĐSĐ” unvanı almaya ve Lisanslı Harita ve Kadastro Mhendislik Brosu amaya hak kazanmıstır.
   O N A Y
   Lisanslı Bro Komisyonu Adına Genel Mdr
   1- Kadastro alanında yapılan grevler ve alısmalar:
   Kamu kurum ve kuruluslarında; mhendis, kontrol mh., mdr, sube md., blge mdr yrd.: 20
   Đdarede; mhendis, kontrol mhendisi, mdr, sube mdr, blge mdr yrd, mfettis: 25
   ヨğretim yesi, Đdarede, bas mfettis, blge mdr, daire baskanı: 30
   Rektr, Genel Md. Yrd., Genel Mdr ve daha st grevler: 35
   ヨzel sektrde kadastro, yenileme islerinde yklenici, lisanslı brolarda 5 yıldan fazla alısan
   mhendis 25
   ヨzel sektrde kadastro, yenileme, kamulastırma, arazi toplulastırma, imar uygulamalarına
   iliskin islerin yapılmasında kesintisiz olarak proje mdr, sorumlu mhendis, 20
   2- Hizmet sresi:
   (En yüksek puan otuz olmak üzere, her çalısma yılı için 1 puan alınacaktır.)
   (Kamuda çalısanlar için hizmet belgesi, özelde çalısanlar için Oda belgesi aranır.)
   1
   3- Eğitim dzeyi:
   Yksek lisans 10
   Doktora 15

   4- Yabancı dil seviyesi :
   KPDS (en az C seviyesi), TOEFL (en az 173 puan) 5
   Yurt dısında meslek eğitim (En az iki sömestr’lik bir eğitim programı / diploma) 5
   Yabancı dille eğitim yapan niversiteler ve enstitlerde lisans, yksek lisans veya doktora 5
   5- Meslek alanında alınan dller:
   Kamuda alısanlar iin: Maas dl, kademe ilerlemesi veya takdir belgesi,
   5
   ヨzel sektrde alısanlar iin: Odadan almıs olduğu takdir belgesi. 5
   6- Meslek alanında yapılan bilimsel yayınlar :
   Hakemli meslek dergilerde yayınlanan meslek bildiri ve makaleler 10
   Yukarıda her blmde sayılanlardan bir tanesi belgelendirilmek suretiyle, değerlendirmeye alınacaktır.
   TOPLAM
   Yukarıda yapmıs olduğum beyanların doğruluğunu kabul ederim ĐMZA

   Ramazan TARHAN/HARİTA MÜHENDİSİ-www.tarhanharita.net
   [JUSTIFY]
   Her kişinin kendine ait bir değer yarğısı ve inancı vardır.
   Bir kişi için önemli olan bir şey başka bir kişi için önemli olmayabilir.
   Kişileri kendi penceremizden değerlendirirsek sorunlarla karşılaşabiliriz.
   Yapmamız gereken, kişileri kendi inanç ve değerlerine göre değerlendirmek
   ve bu değerlere saygı göstermektir.

   [/JUSTIFY]

  14. #14
   Ramazan bu ne ya,
   T.C VATANDAŞI, NE MUTLU TÜRKÜM DİYENE